Тест – HTML


а) How to Meet Ladies;
б) HyperText Markup Language;
в) Haemostatic Text Meridian Language;
г) How to Make Language.


а) eлемент (tag);
б) браузър (browser);
в) ключ (key);
г) друг отговор.


а) <BODY> и </BODY>;
б) <FONT> и </FONT>;
в) <HEAD> и </HEAD>;
г) <LI> и </LI>.


а) e правилен;
б) зависи от версията на езика HTML;
в) зависи от съдържанието на HTML документа;
г) е неправилен.


а) червения цвят;
б) зеления цвят;
в) синия цвят;
г) черния цвят.


а) да добавим към елемента <BODY> параметъра COLOR= и съответния цвят заграден с кавички;
б) да добавим към елемента <BODY> параметъра BGCOLOR= и съответния цвят заграден с кавички;
в) да добавим към елемента <HEAD> параметъра COLOR= и съответния цвят заграден с кавички;
г) да добавим към елемента <HEAD> параметъра BGCOLOR= и съответния цвят заграден с кавички.


а) цвета на текста на цялата страница;
б) размера на текста на цялата страница;
в) шрифта на текста на част от страницата;
г) размера на текста на част от страницата.


а) <HEAD BGCOLOR= "PICTURE.JPG">;
б) <HEAD BACKGROUND= "PICTURE.JPG">;
в) <BODY BACKGROUND= "PICTURE.JPG">;
г) <BODY BGCOLOR= "PICTURE.JPG">.а) елемента <FONT> заедно с параметъра COLOR;
б) елемента <FONT> заедно с параметъра FACE;
в) елемента <TEXT> заедно с параметъра FACE;
г) елемента <TEXT> заедно с параметъра COLOR.


а) с какъв цвят да се показва текста;
б) с какъв размер да се показва текста;
в) как да бъде подчертан текста;
г) с какъв шрифт да се показва текста.


а) top, bottom, left или right;
б) top, bottom, center или justify;
в) left, right, center или justify;
г) left, bottom, justify или right.


а) най-малък размер на символите;
б) най-голям размер на символите;
в) променлив размер на символите;
г) среден размер на символите.


а) <H> и </H>;
б) <IMG> и </IMG>;
в) <A> и </A>;
г) <P> и </P>.


а) на текста, който е хиперлинк;
б) на активния хиперлинк (този, на който се намирате в момента);
в) зависи от вида на хиперлинка;
г) на посетените хиперлинкове.


а) NAME;
б) HREF;
в) LIST;
г) PART.


а) разполагат картинки върху страницата;
б) правят препратки към други страници;
в) добавят таблици;
г) форматират символите в страницата.


а) LEFT и RIGHT;
б) WIDTH и HEIGHT;
в) TOP и BOTTOM;
г) UP и DOWN.


а) задава алтернативния текст, който да се показва, когато вие сочите с мишката върху дадено изображение, без да кликвате върху него;
б) указва адреса на страницата, към която води;
в) задава алтернативния текст, който да се показва, когато вие сочите с мишката върху даден текст, без да кликвате върху него;
г) указва адреса на таблицата, към която води.


а) <UL> и </UL>;
б) <DL> и </DL>;
в) <OL> и </OL>;
г) <PS> и </PS>.


а) списък от вида:
I.
II.
III.
б) символ точка пред всеки елемент от списъка;
в) символ квадрат пред всеки елемент от списъка;
г) списък от вида:
1.
2.
3.


НАЗАД